Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Versie mei 2013

 

ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. Alle leden van ICTWaarborg moeten, als zij zaken doen met een consument, de hieronder weergegeven voorwaarden hanteren. In een enkel geval, bijvoorbeeld wanneer zij lid zijn van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie of Stichting Webshop Keurmerk, kan het zijn

dat zij de voorwaarden van die organisaties hanteren. Dit is overigens alleen mogelijk bij een zogenaamde koop op afstand (zie de toelichting bij artikel 10).

 

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

 

Algemeen

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd.

Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

 

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in artikel 7.

 

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper, naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling), van de verkoper eisen:

 

 • aflevering van wat ontbreekt;
 • herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;
  of
 • vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

 

De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

 

Identiteit van de Opdrachtnemer

Naam (Opdrachtnemer) Professionals in Motion
Handelend onder HDHTPC.NL
Vestigingsadres Waterscheerling 69
  3824 GB Amersfoort
Postadres Waterscheerling 69
  3824 GB Amersfoort
Telefoonnummer 033-8892600
E-mailadres info@hdhtpc.nl
BTW-nummer NL177364634B01
KvK-nummer 50160648

Artikel 1 Alle afspraken op schrift

Wij streven ernaar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd.

Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 2 Het aanbod

 1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
 3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.

 

Artikel 3 De prijs

 1. Onze prijzen zijn inclusief btw en bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Eventuele overige kosten zullen tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
 2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
 3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

 

Artikel 4 Betaling

Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

 

Artikel 5 Levering en uitvoering

 1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
 2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

 

Artikel 6 Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.
Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op een dergelijke garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.
Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.

Let op!
Wij maken u erop attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

 

Artikel 7 Conformiteit

Wij staan ervoor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

 

Artikel 8 Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

 • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
 • uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
 • alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

 

Artikel 10 Koop op afstand

Wanneer het gaat om een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), dan gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.

Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst, waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand.

Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 7 (zeven) werkdagen na levering heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

 

Artikel 10a Informatie

 

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

 • de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
 • de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
 • inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie:

 1. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
 2. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
 3. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de hiervoor in 9a vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst hebt gekregen;
 5. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Deze informatie krijgt u zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom).

 

Artikel 10b Bevestiging en beveiliging

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg een bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

 

Artikel 10c Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

 1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 7 werkdagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit kan door dit de verkoper te laten weten, als is het terugzenden van het product binnen de termijn ook voldoende. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.
 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
 4. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na de terugzending of herroeping terug betalen.

 

Artikel 10d Bedenktijd bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft u als consument een bedenktijd van 7 werkdagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen.
 3. Alle kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 10e Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan producten:

 1. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Bij diensten is uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 10f Betaling

Bij elke consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling.

 

Artikel 10g Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om zogenaamd maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de consument) of speciaal bestelde producten.

 

Artikel 11 Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

 

Artikel 12 Geschillen

Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ICTWaarborg biedt een bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen. Als voorwaarden geldt dat eerst de klachtenprocedure van de betrokken ICTWaarborg-deelnemer is doorlopen en dat het gaat om een product of dienst die valt onder de kernactiviteit van de ICTWaarborg-vakgroep waar het bedrijf onder valt en dat tevens niet ook een andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.

 

Artikel 13 Aanvullende bepalingen

Buiten de 13 artikelen van deze standaardset algemene voorwaarden van ICTWaarborg kunnen wij aanvullende of afwijkende bepalingen hanteren. Deze worden dan aan deze voorwaarden toegevoegd onder de kop ‘Aanvullende bepalingen’.

 


 

Aanvullende bepalingen

 

Artikel 1 Bestellen
Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces en vooruitbetaling van het totale factuurbedrag.

 

Artikel 2 Prijzen
Onze prijzen zijn inclusief 21% btw. Verzendkosten zijn voor rekening van HDHTPC.NL vanaf € 150,00. Bij een bedrag tot € 150,00 rekent HDHTPC.NL € 8,05 aan verzendkosten. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft verzocht.

 

Artikel 3 Bezorgadres
De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres, alsmede van het gebruikte e-mailadres.

 

Artikel 4 Levertijd
HDHTPC.nl streeft ernaar binnen de op de website aangegeven termijn te leveren. Deze leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat HDHTPC.NL na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij HDHTPC.NL een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 4.1
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens HDHTPC.NL. Dit is slechts anders in geval van opzet door of grove schuld van HDHTPC.NL of indien de leveringstermijn met meer dan twee maanden wordt overschreden. In dat geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 5 Garantie
Voor al onze producten geldt minimaal een volledige garantie van een jaar. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van bepaalde onderdelen (zoals bijvoorbeeld een Solid State Drive) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op een dergelijke garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Een garantie kan de wettelijke rechten van een consument nooit beperken, dus naast de verleende garantie gelden onverminderd alle andere rechten die de wet u als consument toekent.

Het recht op de garantie vervalt indien u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

 

Artikel 5.1
HDHTPC.NL staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

 

Artikel 5.2
Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt één jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5.3
Indien de afnemer aan HDHTPC.NL een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van HDHTPC.NL. De afnemer zal in dat geval HDHTPC.NL vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

 

Artikel 5.4
Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan HDHTPC.NL verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van HDHTPC.NL zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

 

Artikel 5.5
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft HDHTPC.NL garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

 

Artikel 5.6
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door HDHTPC.NL op te geven adres.

 

Artikel 5.7
Voor zaken met een door andere dan HDHTPC.NL bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

 

Artikel 5.8
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

 1. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
 2. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens HDHTPC.NL zijn verricht;
 3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
 4. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
 5. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
 6. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;
 7. indien apparatuur is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van HDHTPC.NL aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur.

 

Artikel 6 Klachten en klachtentermijn

 1. Klachten over de geleverde producten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Klachten kunnen kenbaar worden gemaakt via info@hdhtpc.nl.  
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HDHTPC.NL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 6.1
Klachten geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

 

Artikel 6.2
Indien een klacht door HDHTPC.NL gegrond wordt bevonden, heeft HDHTPC.NL het recht te harer keuze:

 1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 2. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren, waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan HDHTPC.NL worden afgegeven;
 3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 6.3
De afnemer dient in een voorkomend geval HDHTPC.NL onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

 

Artikel 6.4
Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. HDHTPC.NL aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door HDHTPC.NL op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin HDHTPC.NL deze zaken aan de afnemer afleverde.

 

Artikel 6.5
Audio-, video- of datadragers en bij software waarvan het zegel is verbroken of de verpakking is geopend kunnen nooit worden geretourneerd. Dit geldt ook bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld.

 

Artikel 6.6
In afwijking van het elders in deze voorwaarden bepaalde, is HDHTPC.NL niet gehouden klachten in behandeling te nemen ter zake van apparatuur die is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van HDHTPC.NL aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door onoordeelkundig gebruik.

 

Artikel 7 Handelsmerk

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens die op de door HDHTPC.NL afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheidsbeperking
HDHTPC.NL, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.


Onverminderd het vorenstaande is HDHTPC.NL in elk geval nimmer aansprakelijk:

 1. wegens niet, of niet tijdige levering;
 2. voor gegevens op de website, in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
 3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht) zoals bedoeld in artikel 10;
 4. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
 5. voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in HDHTPC.NL's bedrijfsruimte bevinden;
 6. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 7. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 8. voor schade veroorzaakt door geleverde software;
 9. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
 10. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

 

Artikel 8.1
Indien HDHTPC.NL in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt HDHTPC.NL slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

 

Artikel 8.2
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is HDHTPC.NL nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 8.3
De afnemer zal HDHTPC.NL vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens HDHTPC.NL.

 

Artikel 8.4
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HDHTPC.NL.

 

Artikel 9 Niet-toerekenbare tekortkomingen

Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door HDHTPC.NLniet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan HDHTPC.N Lniet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor HDHTPC.NL als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

Onder deze omstandigheden vallen in elk geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van HDHTPC.NL, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door HDHTPC.NL redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

 

Artikel 9.1
HDHTPC.NL heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. HDHTPC.NL is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HDHTPC.NL gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. HDHTPC.NL behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 9.2
HDHTPC.NL heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 10 Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Hier vindt u een downloadversie van onze algemene voorwaarden.